PED / richtlijn drukapparatuur

De CE-richtlijn drukapparatuur is sinds 29 mei 2002 definitief. Dit betekent dat vanaf die datum de richtlijn moet worden toegepast.
De Europese richtlijn drukapparatuur stelt eisen aan de veiligheid van producten en installaties met een overdruk van meer dan een 0,5 bar.
Op 29 november 1999 werd de richtlijn van kracht met een overgangstermijn tot 29 mei 2002. Op dit moment dienen alle drukapparaten, leidingen, drukvaten, etc. te voldoen aan de richtlijn en te worden voorzien van CE-markering.

Op 27 juni 2014 is de nieuwe versie van de richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU gepubliceerd (OJEU L189). De nieuwe PED richtlijn is van kracht sinds 19 juli 2016. Tijdens de cursus zullen we uitgebreid stil staan bij de wijzigingen in de nieuwste richtlijn. Klik hier voor download van de nieuwe richtlijn.

Drukapparatuur die door fabrikanten worden verhandeld moeten in vele gevallen worden voorzien van een CE-markering. Uitgezonderd hiervan is de zogenaamde artikel 4 lid 3 apparatuur. Hiervan is het risico zo laag, dat de fabrikant geen CE hoeft aan te brengen en normale regels van goed vakmanschap kan toepassen. Wel moet hier een gebruiksaanwijzing worden bijgeleverd.

Het Warenwetbesluit en de Warenwetregeling voor drukapparatuur zijn in november 2010 aangepast en in 2016 weer aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de Nederlandse voorschriften voor ingebruikneming, herkeuring, etc. In sommige situaties hoeft voor een herkeuring de apparatuur niet meer te worden opengemaakt en/of te worden schoongemaakt. Ook kan in sommige situaties de termijn van herkeuring worden verlengd.

Wanneer drukapparaten worden samengebouwd door een gebruiker, dan valt het samenstel (voorheen een druksysteem genoemd) niet onder de richtlijn drukapparatuur, maar onder nationale wetgeving. In Nederland is afgesproken dat het samenstel van de gebruiker, aan dezelfde eisen moet voldoen als een samenstel dat door een fabrikant zou worden geleverd. Uitzonderingen daargelaten, op een samenstel wordt ook een CE-markering aangebracht. In het samenstel zullen wel veel drukapparaten aanwezig zijn die reeds een CE-markering hebben.
Een samenstel is een stelsel van verschillende drukapparaten of samenstellen die onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker op zijn bedrijfsterrein tot een geïntegreerd en functioneel geheel is geassembleerd. De gebruiker dient dit samenstel te beoordelen en dient een verklaring van overeenstemming op te stellen De beoordeling van overeenstemming van het samenstel vindt op en soortgelijke wijze plaats als bij de drukapparatuur. Het kan dus nodig zijn om hierbij een aangewezen keuringsinstelling in te schakelen (LET OP: dit is wat anders dan een aangemelde instantie).
Voorbeelden van producten die al of niet onder de richtlijn drukapparatuur (PED) vallen:

  • grote hydraulische cilinders met een redelijke werkdruk (400-500 bar) vallen zondermeer onder de PED richtlijn, maar vallen zelfs in een categorie waarbij de tussenkomst van een keuringsinstantie noodzakelijk is.
  • veiligheidsappendages vallen direct in categorie 4 en dat is de hoogste categorie. Hieronder vallen ook hydraulische overdrukventielen!
  • machines met pneumatiek of hydrauliek vallen in eerste instantie onder de werkingssfeer van de richtlijn, waar zullen veelal binnen de uitzondering van de PED richtlijn vallen.
  • biervaten zijn uitgezonderd van de PED richlijn (max. 7 bar en 500 bar.)